31.1.2013

(Teksti on julkaistu HS:n Mielipide-osiossa 31.1.2013)

Eli­na Ser­tin kir­joi­tus ke­sä­töi­tä ha­ke­vis­ta nuo­ris­ta (HS Nuor­ten pos­ti 24. 1.) ker­toi osu­vas­ti mo­nien nuor­ten ko­ke­muk­sis­ta ja asen­teis­ta ke­sä­työ­mark­ki­noil­la. Eten­kin al­le 18-vuo­tiai­den on haas­ta­vaa löy­tää töi­tä ke­säk­si, vaik­ka in­toa ja ha­lua oli­si. Sa­ma­na päi­vä­nä kun mie­li­pi­de­kir­joi­tus jul­kais­tiin, Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­to heit­ti jä­se­nil­leen haas­teen tar­jo­ta 15 000 ke­sä­työ­paik­kaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Se on nuo­ril­le erit­täin ter­ve­tul­lut uu­ti­nen näi­nä ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vi­na ai­koi­na.

Työ­paik­ko­jen mää­rän li­säk­si tär­keää on myös nii­den laa­tu. On tär­keää, et­tä nuo­ren en­si­kos­ke­tus työ­elä­mään on in­nos­ta­va ja edis­tää työ­elä­män pe­rus­tai­to­jen omak­su­mis­ta. Nuor­ten esi­mie­hil­lä on täs­sä suu­ri roo­li. Myös nuor­ten ha­ki­ja­ko­ke­muk­seen kan­nat­taa pa­nos­taa. Jos vies­ti on kan­nus­ta­va ja nuor­ta ar­vos­ta­va, voi nuo­rel­le jää­dä vas­tauk­ses­ta hy­vä fii­lis, vaik­ka ke­sä­työ­paik­kaa ei sil­lä ker­taa sai­si­kaan.

Ke­sä­työ, rek­ry­toin­nis­ta ai­na pa­lau­te­kes­kus­te­luun, on työn­an­ta­jil­le lois­ta­va ti­lai­suus luo­da it­ses­tään ja toi­mi­alas­taan myön­teis­tä mie­li­ku­vaa. Muu­ta­man vuo­den pääs­tä nä­mä nyt ke­sä­töi­tä ha­ke­vat nuo­ret ovat nii­tä, jois­ta työn­an­ta­jat tais­te­le­vat.

Ant­ti Jär­ven­taus
Vas­tuul­li­nen ke­sä­duu­ni 2013 -kam­pan­ja
Suo­men las­ten ja nuor­ten sää­tiö