30.1.2018

T-Median Palautteensaamisen ilmapiiri kesätyössä -tutkimuksen tuloksista selviää, että palautteenanto tulee räätälöidä kesätyöntekijän iän mukaan. Nuoremmat tarvitsevat tukea päivittäisen työsuorituksen arvioinnissa, vanhemmat toivovat monimuotoisempaa palautetta.

Palautteenannon yleiskuva on hyvä, eikä suurille suunnanmuutoksille ole tarvetta.

Selkeä enemmistö kesätyöntekijöistä, eli 87 prosenttia, kokee saaneensa palautetta ja 86 prosenttia vastaajista kokee, että palautetilanne on hoidettu hyvässä hengessä. Yli puolet vastaajista olisi halunnut saada enemmänkin palautetta kesätyökauden aikana ja palautteenannon arvon havaittiin kasvavan iän myötä. Yli 25-vuotiaiden ryhmässä 67 prosenttia vastaajista toivoo saavansa enemmän palautetta.

Kyselytutkimuksen tulokset julkistettiin Vastuullinen kesäduuni -kampanjan starttiseminaarissa 24.1.2018.

Mikä koetaan palautteeksi?

Palautteenanto on ensisijaisesti arkista puuhaa. 87 prosenttia vastaajista kokee lyhyenkin kommentin työn ohella palautteeksi. Sähköinen viesti kuten WhatsApp- tai tekstiviesti puolestaan on palautetta vain 41 prosentin mielestä. Viestit toimivat palautekanavana vain osalle kesätyöntekijöistä eikä sähköinen viestintä ainakaan toistaiseksi korvaa kasvokkain tapahtuvaa palautteenantoa kesätyössä.

Nuorimmat työntekijät kaipaavat erityisesti erillistä tilannetta palautteensaamiselle. Virallisemman palautteenannon merkitys korostuu myös miesten keskuudessa.

 

 

Millaista palautteen tulisi olla?

Palautteella tulee tukea nuoren omaa kehityspolkua. 89 prosenttia vastaajista toivoo saavansa palautetta oman työn jäljestä ja sen sujumisesta. 82 prosenttia vastaajista haluaa palautetta omista kehityskohdistaan ja 79 prosenttia toivoo saavansa kehuja omista vahvuuksista.

Vanhemmat kesätyöntekijät (yli 22-vuotiaat) kaipaavat monimuotoista palautetta enenevissä määrin. Esimerkiksi oman tehtävän merkitys yritykselle ja tiimityöskentelyn toimivuus kiinnostavat tätä ikäryhmää muita enemmän. Nuorempien kesätyöntekijöiden kohdalla tärkeäksi nousevat kommentit päivittäin tapahtuvan työn sujumisesta.

 

 

Kuinka usein palautetta tulisi antaa?

Viikkotasolla useimmille kesätyöntekijöille riittää lyhyt kommentti työn ohessa, esimieheltä tai muulta tiimin jäseneltä. Tutkimuksessa ei myöskään todettu suuria eroja henkilökohtaisesti tai porukassa tapahtuvan palautteenannon välillä.

Mitä nuorempi kesätyöntekijä, sitä suurempi tarve tällä on saada päivittäistä palautetta. Päivittäin tapahtuvan palautteenannon merkitys korostuu alle 18-vuotiaiden kesätyöntekijöiden ryhmässä, joille päivittäisten tehtävien hoitaminen ja työyhteisössä toimiminen voi olla uutta. Perehdytys ei myöskään korvaa palautteenantoa.

Virallisempia ja syväluotaavampia, esimiehen kanssa käytäviä palautekeskusteluja kesätyöntekijät puolestaan kaipaavat muutaman kerran kesätyökauden aikana, eli käytännössä katsoen noin kerran kuukaudessa.

Kesätyökaudella hyvä nyrkkisääntö on näin ollen antaa palautetta vähintään kerran viikossa ja varata aikaa syvällisemmälle keskustelulle ainakin kerran kuukaudessa.

 

 

 

Muista ainakin nämä!

Sähköinen viestintä ei korvaa kasvotusten tapahtuvaa kommunikaatiota. Muista siis antaa palautetta kasvotusten.

Räätälöi palautteenanto kesätyöntekijän iän mukaan. Aivan nuorimmat kesätyöntekijät tarvitsevat paljon ohjausta. Alle 18-vuotiaat haluavat saada palautetta päivittäin, työn lomassa. Kokemuksen myötä kasvaa into ja ymmärrys saada laajamuotoisempaa palautetta ja tietoa. Hyödynnä vanhempien kesätyöntekijöiden kiinnostus vastaanottaa moninaista tietoa organisaatiosta.

Anna palautetta ainakin kerran viikossa. Viikoittainen keskustelu työn ohessa on riittävä määrä palautetta kaikille muille kesätyöntekijöille, paitsi aivan nuorimmille. Syvällisempää palautetta tulisi saada muutaman kerran kesätyöjakson aikana – eli noin kerran kuussa.


 

 

T-Median Palautteensaamisen ilmapiiri kesätyössä-tutkimus suoritettiin 15.12.2017-3.1.2018 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 499 kesätyökokemusta omaavaa 15-27-vuotiasta suomalaista.